Informació al contribuent

Concepte Import o taxa
IBI Urbana   0,79%
IBI Rústica   0,88%
IAE   Categoria via1. Coeficient 0,9 Ho recapta l'Estat
IVTM (Vehicles)   0,08%
Taxa aigua (per trams)   mensual 12m3 0,38€/m3 i escala progressiva segons consum fins a 1,12 €
Taxa clavegueram   18,00€/habitant/any
Taxa escombraries   55,00€/semestre
Taxa camins   4,00€/ha o porció/any
Taxa cementiri   3,01€/fornet/any
Taxa guals   15€/any fins a 4 metres. A partir de 4 metres, 3€/metre més l'any
Taxa piscina  

Entrada individual 4€/dia (fins a 6 anys: gratis), abonament temporada : individual 45€, matrimoni 65€, familiar 105€ (fins a 4 fills), jubilats o pensionistes majors 65 anys, 35€

Taxa llar d'infants   110,00€/mes
Taxa construccions, instal·lacions i obres   2,64% En cap cas la quota de la taca resultant a pagar no podrà tenir un import inferior a 20,00
Plus vàlues   Liquidacions
Prestació servei de veu pública   2€/recorregut o torn/anunciant
Certificacions d'empadronament en el cens de població vigent   1,00€
Certificacions d'empadronament de cens anteriors   3,00€
Qualsevol altra certificació no especificada en cap apartat   1,00€
Volants d'empadronament   0,50€
Certificats de convivència i residència   1,00€
Certificats de documents o acords municipals   2,00€
Certificació que s'expedeixi sobre existència i, si escau, característiques d'un habitatge   47,00€
Llicència de primera ocupació d'un habitatge   47,00€
Certificació acreditativa del tipus de conreu que es desenvolupa en una finca rústica   23,00€
Certificació referida a si el sol·licitant és o no contribuent o deutor de la hisenda municipal i per quins conceptes   11,00€
Certificació referida a si el sol·licitant figuera o no com a titular cadastral d'una determinada finca   11,00€
Certificació referida a les dades cadastrals d'una determinada finca   3,00€
Expedient o document que no està en cap apartat    3,00€

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuerola del Camp , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?