Noticies

Termini per presentar proposicions 27 de maig 2016 fins a les 14.00H

Bases de les condicions de Gestió de serveis Públics (Bar piscina muncipal)


ANNEX 1          
BASES DE LES CONDICIONS DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS.
Primera.- Objecte del contracte
 
 Municipals del carrer Onze de setembre s/n de Figuerola del Camp, durant el període que aquestes estaran obertes, d’acord amb el que preveu l’art. 23.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Tercer.- Procediment de selecció.
del TRLCP, i la
  
Segon.- Normativa
-Aquestes bases.
-Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
-Reial Decret 1098/2011, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP d'ara endavant)
Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladroa de les bases del règim local (LRBRL d'ara endavant).
-Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC d'ara endavant)
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS d'ara endavant).
-Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP d'ara endavant)
 
És un contracte que s’adjudicarà directament a qualsevol empresari interessat que compti amb capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a la realització de l’objecte del contracte
 
I per determinar la selecció es tindrà en compte les següents circumstàncies

a) Experiència en la prestació del servei de Bar
o establiment similar degudament acreditada     .................................... 10 Punts
 
b) Mitjans materials i personals que ofereixin per a la realització del servei                      .................................................................................................................            10 Punts
 
c) Millor preu en proposta econòmica...................................................       20 Punts
 
d) Altres que pugui proposar el licitador, que avalin la seva bondat i que
 repercuteixin en una millor prestació del servei, incloent si ho considera
oportú, la proposta d’activitats lúdic- festives ........................................    10 Punts
 
 
3.-Per a la puntuació de les propostes a, b, c i d, s’atorgarà a la millor proposta ofertada la puntuació màxima de punts. La puntuació de la resta d’ofertes es calcularà proporcionalment a la millor de les ofertes presentades a criteri de la mesa de contractació.
 
1.- El tipus de licitació es fixa en la quantitat de  QUATRE CENTS EUROS (400 €) IVA INCLÒS la senceramillorat a l’alça .
 
2.- Es fixa en una quantitat de TRES CENTS EUROS (300€) IVA INCLÒS, la concessió d’explotació del servei de barra, que tindrà lloc durant la Festa Major de Sant Jaume. Aquesta quantitat s’haurà d’afegir a l’ofertada per el bar de la piscina.
 
3.- Aportar una fiança de 300€ que serà retornada a l’acabar la temporada
 
Quarta.- Durada del contracte
 
El termini del contracte serà de quatre mesos , concretament del 18 de juny a l’ 11 de setembre.
 
Cinqué.- Preu base de licitació
 
S’estableix en la quantitat de QUATRE CENTS EUROS (400 €) IVA INCLÒS, per la temporada sencera el servei de bar de la piscina, que podrà ser millorada a l’alça.
 
S’estableix la quantitat de TRES CENTS EUROS (300€) IVA INCLÒS el servei de barra de la Festa Major de Sant Jaume que també pot ser millorada a l’alça.
 
Per tant la quantitat establerta inicialment és de SET CENTS EUROS (700€) IVA INCLÒS, amb opció de ser millorada a l’alça.
 
S’estableix aportar una fiança de TRES CENTS EUROS (300€) IVA INCLÒS que serà retornada a la finalització de la temporada.
 
 
Sisena.- Capacitat per a contractar
 
Les persones físiques o jurídiques, la finalitat de les quals tingui relació directa amb l’objecte degudament, disposar d’una organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte.
A més, ésser directament responsable davant qualsevol organisme públic de totes les obligacions i prestacions que la legislació social vigent estableix per al personal.
Executar el contracte amb prohibició absoluta de cedir-lo o subrogar-lo, llevat d’autorització expressa de l’ajuntament.
Sotmetre’s en tot moment a les ordres, indicacions o observacions que en relació amb el servei dicti l’ajuntament.
Estar al corrent de les seves obligacions tributàries segons el que estableix el RD 1462/85, de 3 de juliol.
Es d’obligatori compliment estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de Figuerola del camp, qualsevol quota impagada o rebut retornat, es motiu suficient per a l’exclusió de la possibilitat d’adjudicació del present contracte. 
 
Setena.- Formalització del contracte
 
La formalització del contracte es realitzarà en document administratiu, corresponent a l’Alcalde la firma en nom de la Corporació.
 
Vuitena.- Drets i deures del contractista i obligacions de l’Ajuntament
 
1.- L’Ajuntament té l’obligació de lliurar les instal·lacions a l’adjudicatari en perfecte estat d’utilització. Es farà un inventari de les instal·lacions i material, que signat per ambdues parts, formarà part del contracte.
 
2.- L’adjudicatari tindrà dret a percebre dels usuaris el preu que fixi. El contractista haurà de respectar els preus presentats en la seva oferta.
 
3.- És obligació del contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el present Plec de prescripcions administratives, sota el control i direcció del personal que l’Ajuntament designi.
 
4.- Obligacions fiscals i laborals: l’adjudicatari realitzarà l’explotació del Bar al seu risc i ventura.
Té el caràcter d’empresari i anirà al seu càrrec l’estricte compliment de les obligacions fiscals i laborals d’acord amb la legislació vigent per l’activitat que desenvolupa.
 
5.- Pagar el preu fixat en l’adjudicació.
 
6.- És obligació de l’adjudicatari mantenir en perfecte estat de neteja i al seu càrrec, totes les dependències i utensilis per ell utilitzats.
 
7.- Conservar les instal·lacions en perfecte estat d’utilització. Destinar-les a l’ús pactat
exclusivament i reparar al seu càrrec els desperfectes ocasionats pel usuaris. 
 
8.- L’adjudicatari no podrà realitzar millores en les instal·lacions si no és amb permís exprés de l’Ajuntament.
 
9.- El personal necessari per al funcionament del servei serà aportat pel contractista i no tindrà cap relació directa amb l’Ajuntament.
 
10.- Satisfer tots els impostos que afectin l’explotació de l’activitat.
 
11.- L’ adjudicari tindrà cura del correcte comportament del personal entre ell i amb els usuaris.
 
12.- Queda totalment prohibit banyar-se en el cas de la no compareixença del socorrista, o de finalització de l’horari preestablert de la Piscina. L’adjudicatari tindrà especial cura de fer complir aquesta norma
 
13.- L’empresa que resulti adjudicatària del present contracte té el dret i al mateix temps la obligació d’exercir el servei de barra de la Festa Major de Sant Jaume.
 
14.- El contractista quedarà expressament obligat a:
 
a) mantenir el servei obert al públic durant el període establert en aquestes bases, i complir com a mínim el següent horari:
 
De les 11 del migdia fins les 19 h., horari durant el qual les instal·lacions de la Piscina romandran obertes al públic.
L’horari podrà ampliar-se sense, excedir el que tinguin fixats aquest tipus d’activitats, de mutu acord amb l’Ajuntament amb la condició de controlar, vigilar i evitar tota classe de sorolls que puguin molestar el veïnat.
 
b) Aportar l’equipament que manqui i que sigui necessari per al funcionament del servei.
 
c) La zona de terrassa del bar, només podrà ser utilitzada per a instal·lar taules per al servei de bar. No es dipositaran materials que l’ alletgin.No es permet la instal·lació de taules a l’interior del recinte de les piscines.
 
d) L’entorn de l’edifici i tot el recinte de la piscina haurà de mantenir-se net de deixalles que origini el servei del bar.
 
e) Encarregar-se de la vigilància i neteja del recinte de la piscina i dels lavabos i vestidors, tant els corresponents al Bar, com els de les Piscines.
 
f) Vetllar per tal que en el moment de tancar el local quedin apagats els llums del bar, lavabos, terrassa i accessos de l’edifici.
 
g) Servir els refrigeris que se li indiquin amb motiu dels actes i manifestacions que se celebrin amb autorització de l’Ajuntament.
 
h) No establir tractes discriminatoris en l’admissió de persones.
 
i) No alienar béns propietat de l’Ajuntament que estiguin adscrits al servei.
 
j) El contractista no pot sub arrendar el contracte.  
 
k) Resta prohibit servir amb gots de vidre, o altre material que pugui trencar-se, dins el recinte de les piscines. Per tant aquests materials sols podran utilitzar-se dins del recinte del bar.
 
Novena.- Mesa de Contractació
President: l’alcalde – President de l’Ajuntament
Vocals: Regidors/es de l’equip de govern
Secretaria : La secretària- interventora accidental de l’ajuntament.
 
 
Desena.- Pagament del preu de la contracta
 
El pagament s’haurà de satisfer en el moment de la signatura del contracte.
 
 
Onzena.- Presentació d’ofertes i termini d’adjudicació
 
 
Les proposicions es presentaran a la secretaria de l’Ajuntament en hores d’oficina fins a les 14.00 hores del 27 de maig del 2016.
 
L’òrgan de contractació farà obertura de sobres núm.2 davant els interessats a la Sala de Plens de l’Ajuntament el dia 31 de maig de 2016.
 
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte el dia 7 de juny de 2016.
 
Figuerola del Camp, 16 d’abril de 2016.
ANNEX 2
 
DOCUMENTACIÓ QUE HA PRESENTAR PELS INTERESSATS PER PENDRE PART DE LA LICITACIÓ
 
Instància sol·licitant formar part de la licitació amb indicació expressa que compleix amb els requisits de capacitat i solvència, i de la convocatòria, acompanya de dos sobres:  
 
Sobre núm. 1:
 
a) Fotocòpia del DNI del licitador
b) Declaració jurada del licitador de no trobar-se en situació d’incapacitat o incompatibilitat, en cap dels casos, assenyalats en la legislació vigent
c) Certificació d’estar al corrent del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000 euros, amb un límit de 150.000€ per víctima,(cost aproximat d’una assegurança d’aquest tipus pel mesos de juny,juliol, agost i setembre és de 300€), o compromís exprés de justificar-ho a l’Ajuntament en el moment de la signatura del contracte.  
d) Llista de preus.
e)Una declaració del licitador, expressa i responsable, d’estar en possessió del carnet de manipulador/a d’aliments i fotocòpia del mateix.
 
Sobre núm. 2.- Proposta econòmica, segons el següent model:
 
a) MODEL DE PROPOSICIÓ:
............................................................major d’edat, amb domicili a .............(carrer, número, localitat i província) amb DNI núm. ................ assabentat de les condicions econòmic- administratives que regeixen la contractació, de l’arrendament del bar de les Piscines Municipals de l’Ajuntament de FIGUEROLA DEL CAMP i donar servei de bar a la Festa Major, accepta íntegrament les condicions i obligacions que demanen dels esmentats documents; i ofereix realitzar el servei de referència, per la quantitat de ................................................................................................................................ (en lletres i números) Euros (IVA INCLÒS) més .............................. Euros (IVA INCLÒS) en concepte de la barra de la Festa Major, adjuntant tota la documentació exigida.
(Lloc, data i signatura del licitador)
  
 
b) Quantes dades i referències jutgi oportú aportar el licitador i especialment aquells que permetin valorar la solvència tècnica i econòmica en ordre al compliment del contracte.
 
 


Amb el suport de:

Figuerola del Camp , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?