Noticies

Anunci de la relació provisiona d'admesos i exclorsos, plaça d'auxiliar


Per Decret d’Alcaldia de data 27 de juliol de 2016 s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en les proves selectives per constituir una borsa de treball per seleccionar la persona que ha d’ocupar una plaça d'auxiliar de la llar d'infants municipal en règim laboral temporal.

1. Llista provisional d’admesos i exclosos:

Admesos:

(El número d'identificació correspon als tres últims números i a la lletra del DNI )

 


1.         017S

2.         733D

3.         012N

4.         275X

5.         464W

6.         013H

7.         646K

8.         862Y

9.         893F

10.      493C

Exclosos:

Cap

 

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució en el tauler d'anuncis de la corporació i a la seu electrònica https://seuelectronica.dipta.cat/figuerola/tauler/view.php?ID=41,per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

 

L’aspirant que ha de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana de la convocatòria per no haver acreditat documentalment el requisit d’estar en possessió del nivell de català exigit (C1) és:

 

Número d'identificació:

646K 

 

2. Composició del Tribunal:

PRESIDENT:           Titular:           Carme Plana Gené   

                           Suplent:          Jordi Pinyol Palau

 

  VOCALS:         Titular:    Núria Anglès Roset

                       Suplent:  Gemma Foguet Porta

                      

                       Titular:      Cristina Pinyol Montcusí

                       Suplent      Sònia Abellà Solé

                  

              Titular: Olga Ferré Arnedo, que actuarà a la vegada de                                             Secretària  del Tribunal.

                       Suplent: Alejandro Ruiz Lobato

 

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en els art. 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. Data, hora i lloc de realització de les proves:

 

Convocar als aspirants a l’Escola CEIP Mare de Déu de l’Esperança  per la realització de les proves el proper dia 19 d’agost. A les 9.00 hores, prova de català, el segons exercici es realitzarà a les 11 hores i una vegada finalitzada la fase de concurs, el mateix dia, es realitzarà l’entrevista als aspirants .

4. Ordre d’actuació dels aspirants

L'actuació de les persones aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament s'ha d'iniciar amb l'aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra "Q",

5. Règim de recursos

 

Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Figuerola del Camp del Camp, 27 de juliol de 2016.

 

L’Alcalde

 

 

Josep Sans FerréAmb el suport de:

Figuerola del Camp , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?